Sjælen, spiritualitet og åndelig udvikling.
Indvielsesvejen
8. maj 2020
Stalins liv og horoskop
16. maj 2020

Sjælen, spiritualitet og åndelig udvikling.

Spiritualitet er udtryk for en overbevisning, at der udover den fysiske verden også er andre – indre verdener.
Grundlæggende opfattes alt som energi, som har forskellige frekvenser eller tæthedsgrader og udtrykker sig på forskellige planer i et kontinuum. De letteste er de åndelige plan – det tætteste og tungeste er det fysiske plan.

Herimellem findes mange planer eller verdener af forskellige frekvenser og kvaliteter.
Vi har f.eks. følelsesplanet, tankeplanet, sjælsplanet, enhedsplanet og viljesplanet.
Desuden er der kosmiske planer, som rækker uendeligt videre. Se mere her under Verdensbilledet.

Den spirituelle eller den esoteriske opfattelse (esoterisk betyder indre) indebærer også, at det indre udtrykker sig i det ydre og at skabelsen sker indefra – dvs. at der er en større intelligens, der via naturlovene, udtrykker sig på det fysiske plan.

Tilsvarende er der en større intelligens, kaldet sjælen, som udtrykker sig i igennem vores legemer – det:

 • fysiske legeme, hvorigennem vi handler
 • emotionelle legeme, hvorigennem vi lærer om og udtrykker følelser
 • mentale legeme, hvorigennem vi lærer om og udtrykker tanker

under ét kaldet personligheden.

Det er personligheden, vi normalt identificerer os med – med vores krop, med det vi føler og vores tanker.

Sjælen siges at være vores sande identitet.
Den er også under udvikling, hvilket sker ved at sende en gnist af sig selv ned på lavere planer – i inkarnation i personligheden – dvs. det, som vi normalt opfatter som os.

Her modnes vi gennem modgang og trængsler og lærer hvordan verden fungerer og hvordan vi bedst kan fungere i den – sammen med andre mennesker.
Når livet eller inkarnationen er slut, opsamles de indhøstede erfaringer i sjælen, hvor de omdannes til visdom.
Visdom er dybe erfaringer – indsigt og forståelse – der anvendes til helhedens bedste.

I sjælen er derfor opsamlet megen visdom, indhentet igennem mange inkarnationer – måske tusinder. Når vi kontakter sjælen – vores Højere Selv – f.eks. via meditation, kan vi få del i denne indsigt.

trappe-til-lyset

Åndelig udvikling er at stræbe mod at kontakte sjælen.
Sjælen er ikke interesseret i vores materielle og personlige liv – om vi har succes med vores forehavender eller lever komfortable liv.
Sjælen eksisterer på et åndeligt plan, hvor den er forbundet med alt – med andre væsener og med hele skabelsen.
Denne forbundethed eller enhed er et andet ord for kærlighed.

Sjælen er også forbundet med udviklingen af planeten og alt liv her – eller rettere med de åndelige væsener, der arbejder for menneskehedens og jordens udvikling – kaldet Hierarkiet eller Det Indre Broderskab.
Når vi derfor forbinder os med sjælen, forbinder vi os dermed med helheden og med udvikling i en større målestok. Åndelig udvikling er da at stræbe efter at forbinde os med sjælen og bevidst at bruge vores personlighed som redskab for den.


Hvordan udvikler vi os åndeligt?

Åndelig udvikling sker traditionelt ved at meditere, ved at studere verdens åndelige litteratur og ved aktivt at arbejde for helheden – dvs. ved at bidrage til andres vel – tjenestearbejde, som det kaldes.

Ydermere kan du:

 • Identificere dig med sjælen og med helheden.
 • Give slip på:
  • personlige ambitioner, begær, frygt og reaktioner.
  • Bundethed til andre mennesker (ikke forbundethed – men at være bundet).
  • Blokeringer i krop, følelser og tanker.
 • Bruge din intuition til at fornemme sjælens hensigt – f.eks. vha. esoterisk astrologi, healing og terapi m.m.
 • Tænke kausalt – dvs. finde ud af, hvad årsagerne er til de ydre begivenheder i dit og andres liv, i samfundet og i verden.
 • Blive en årsag – dvs. sætte noget konstruktivt og livsfremmende i gang – i stedet for blot at være en virkning.
 • Leve efter ”åndelige leveregler”:
  • Harmløshed – dvs. ikke bevidst påføre andre smerte eller problemer.
  • Blive upersonlig – dvs. undgå at tage al ting personligt.
  • Iagttag dig selv – dvs. hvordan du reagerer, hvad du føler og hvad du har mest lyst til at gøre eller sige, når andre gør eller siger noget, du ikke bryder dig om. Derved kan du blive mere bevidst om dig selv.
 • Leve efter rette værdier – f.eks :
  Ved at være ansvarlig for dine tanker, følelser og helbred, for andre, for samfundet, for menneskeheden, for jorden – for helheden.
  Ved at tænke og tale sandt, ved at arbejde for retfærdighed, dvs. erkende, at alle har behov og rettigheder, ved at arbejde for det fælles gode – for almenvellet, fremme god vilje, samarbejde, inklusivitet og helhedstænkning + meget mere.

den-evige-visdom-martinus

Dette er, hvad Den Evige Visdom eller Visdomslæren handler om. Den har altid har været på jorden i forskellige former, kulturer og sprog. Det står at læse i verdens åndelige litteratur: Biblen, Bhagavad Gita, Upanishaderne o.m.fl. Samt bøger af Martinus, Rudolf Steiner, Alice Bailey, Lucille Cederkrans o.m.fl.

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »