Ny- og fuldmåne i Tvillingernes tegn
Nymåne i Krebsens tegn
22. juni 2022
Ny- og fuldmåne i Tyrens tegn
24. juni 2022

Ny- og fuldmåne i Tvillingernes tegn

Perioderne fra en nymåne over fuldmåne til næste nymåne er – hvis det er personlig og åndelig udvikling man ønsker – enestående chancer til at transformere og løfte sig selv op på højere eksistensplaner og dermed erfare mere formål og mening i sit liv.

Ved nymåne starter en ny Sol-Måne cyklus i det tegn, som Sol og Måne står i og ved fuldmåne ca. 14 dage senere kulminerer perioden – når Sol og Måne står overfor hinanden i modsatte tegn – med stærke kosmiske energier, som nedfældes og integreres i løbet af de følgende 14 dage.

Nymåne mandag 30.5. kl. 13,30.  9 ° i Tvillingernes tegn.
21. marts startede det astrologiske år, da Solen trådte ind i Vædderens tegn – forårsjævndøgn.
Den første nymåne efter Wesak 30.5. starter det spirituelle år – en ny spirituel cyklus, hvor man kan supplere sit spirituelle liv med nye meditationer.
Selv om man ikke har planeter i Tvillingernes tegn er vi alle under stor indflydelse, for Tvillingerne har at gøre med sindet, intellektet – med tankens verden.
Det er muligt i sindet at trække sig lidt tilbage fra tankernes kværnen og observere hvordan den ene tanke følger den anden og derved opdage, at du ikke er tanken – men den, der observerer.
Det bevidste sind gør os til mennesker, der indsamler informationer, der skelner, udvælger, sammenholder, sammensætter informationer til meningsfulde helheder. Analyserer, forbinder informationer, konkluderer, skaber sammenhæng og forståelse. Sammenhæng mellem årsager og virkning. Deler information, kommunikerer og formidler. Planlægger. Sætter os i stand til at klare os i naturen, udnytte naturen, underlægger os naturen for til sidst at erkende, at vi må samarbejde og understøtte naturen.

Vi tænker, reflekterer, bliver bevidst om os selv som tænkende mennesker – som selvbevidste væsener. Mennesket har opdaget og nærmest underlagt sig den ydre verden. Næste trin er at opdage og erobre den indre verden som Sjælsbevidste mennesker

Tvillingernes tegn, 3. hus, herskere og luftelement. Det er intellekt og overblik. Er Merkur i et:

 • Ildtegn (Vædder, Løve og Skytte) kan man have en pågående, direkte og hurtig måde at tænke og kommunikere på.
 • Jordtegn (Tyr, Jomfru, Stenbuk) tænker og taler man på en konkret måde – det handler om facts!
 • Lufttegn (Tvillinger, Vægt, Vandbærer), er man hurtig i tanke, indlæring og tale – gerne abstrakt.
 • Vandtegn (Krebs, Skorpion, Fisk) tænker og taler man i fantasifulde billeder, som kan virke omstændeligt på et menneske med Merkur i et jordtegn.

Det er forskellige måder at tænke, lære og at tale på, som kan virke uforståeligt og helt forkert for en person, der fungerer på en anden måde. Når man forstår sit barns og partners måde at fungere på, kan man bedre støtte dem. Mange problemer kan undgås og man kan lære meget om mennesker og verden og på en måde være med til at bidrage til fred og udvikling omkring dig.

Tilsvarende når Merkur er i spænding til andre planeter – f.eks.

 • Jupiter: overdrivelser, idealistisk – en entusiastisk fortæller
 • Saturn:  langsom og struktureret læring og formidling
 • Uranus: tænker i helheder og har nye overraskende måder at se det på
 • Neptun: indfølende, udflydende, tåget eller inspireret
 • Pluto: dybtgående, énsidig, magtfuld, overbevisende

Opgaven de næste 14 dage – til fuldmåne 14. juni – er at tage dit intellekt i besiddelse og blive bevidst om den måde du og andre tænker, lærer og kommunikerer på.
Hvad tænker du på, hvad taler du og andre om? Hvad er de vigtigste tanker?
Hvordan tænker du og andre? Læg mærke til hvordan du og andre udtrykker sig: hurtigt – langsommeligt, abstrakt – konkret, fantasifuld, tåget – maler man et billede med ord? Eller er det klar tale – direkte til essensen? Eller hvordan?

Ved fuldmåne i Tvillingernes tegn 14.6. er Sol og Måne overfor hinanden.
Her skal vi arbejde med at blive bevidst om skyggesiderne, integrere det modsatte tegn – Skytten og vi vil prøve at fungere på Tvillingernes højere oktav – den avanceret og bevidste tænkning.

Fuldmåne: tirsdag 14. juni kl. 13,51.
Solen i Tvillingernes og Månen i Skyttens tegn – begge 23°.

Hvis du i dit horoskop har en planet eller akse nær 23 ° i bevægelige tegn – dvs. Tvillingerne, Jomfruen, Skytten eller Fiskene – har du en særlig mulighed for udvikling i denne periode.
Tag en snak med din astrolog og bliv mere klar på, hvad det betyder for dig.

Tvillinge-Skytteaksen kaldes kommunikationsaksen, for de to tegn forbinder og forener – så informationer, viden og visdom kan flyde og formidles. Se mere om Tvillingernes tegn her. 

Når:

 • Tvillingernes skyggesider – ustadighed, rastløshed og overfladiskhed er blevet overvundet og integreret i bevidstheden
 • man har lært at fokusere, at koncentrere sig og at være målrettet
 • Skyttens kvaliteter – entusiasme og optimisme, søgen efter sandheden, meningen og retfærdighed er blevet integreret

Kan:

 • Merkur – den eksoteriske hersker over Tvillingernes tegn – blive arkitekten til at bygge antahkaranaen (bevidsthedskanalen til sjælen)
 • Venus – den esoteriske hersker – forbinde det konkrete sind/intellektet med det højere sind, hvor sjælens legeme – kausallegemet befinder sig.

Kausallegemet er legemet for Sjælen, kaldes også Den Egoiske Lotus, Solenglen og Tankens Søn.

Sjælen er bevidsthed, der strækker sig fra det laveste til det højeste. I mange, mange inkarnationer identificerer bevidstheden sig med legemerne, som den er inkarneret i – dvs. med det mentale, det astrale og det æteriske-fysiske legeme. Vi tror i lange tider, at vi er vores krop, vores følelser og tanker. Når vi møder konsekvenserne af vores valg, udvikler vi os til at blive selvbevidste, intelligente mennesker.

Og når vi senere fornemmer en flig af det sande, det gode og det rette er vi ved at udvikle sjælsbevidsthed.

Sjælen befinder sig i en højere dimension end vores bevidste, konkrete tænkning. Under meditation kan vi kontakte sjælen og dens kvaliteter, som vi erfarer som inspiration med store – men realistiske – visioner, indre styrke og mening, klare tanker og intuition, dvs. den indre overbevisning om sandheden og at føle sig forbundet med universet og alle mennesker.
Se mere om Sjæl og spiritualitet her.

Det er særligt ved tiden omkring fuldmåne, at kanalen til sjælen og de højere verdener er åben.

Man kan nærme sig de højere planer ved at tænke på avancerede måder – man kan:

 • søge at forene dualiteter, dvs. modsætninger, modstridende synspunkter til en helhed, syntese og identificere den bagvedliggende enhed.
 • gøre mentallegemet modtagelig for indtryk fra Sjælen og beskæftige sig med principper, ideer, symboler og arketyper.
 • tænke kausalt ved at tænke sig frem til årsager til de virkninger, vi erfarer i livet, i medierne, nyhederne og den konkrete verden, søge dybere sammenhænge og meninger.
 • tænke kritisk ved at spørge: Er det nu også helt rigtigt? Hvad er de konkrete facts? Hvordan skete det? Hvem var der? Hvem oplevede det? Hvem har fordel af denne måde at se det på? Og blive mindre påvirket af løse rygter og konspirationsteorier.

På den måde kan vi udvikle vores sind, vores tænkning og perspektiv.

Man kan også udvikle sit intellekt ved simpelthen at udvide sin horisont, man kan:

 • sætte sig ind i et nyt område – lære om filosofi, religion, psykologi, kunst, litteratur, film osv. – ved f.eks. at studere selv, følge et studie, følge en forelæsningsrække på Folkeuniversitet eller tage et aftenskolekursus.
 • lære at udtrykke sig selv indenfor et ukendt område, som ingen forbindelse har til det, man normalt beskæftiger sig med – f.eks. kan man lære at udtrykke sig kreativt – ved at lære at programmere, at spille på et musikinstrument, at male, man kan tage et skrivekursus, et talerkursus.
 • studere andre kulturer, lære et nyt sprog, besøge andre lande, opleve mennesker dér.
 • holde sig ajour med verdensbegivenheder og opdage sammenhænge mellem forskellige hændelser og måske opdage hvorfor de sker – finde forklaringer og årsager.
 • også koncentrere sig om det, man gør lige nu – være til stede 100% i alle aktiviteter – i nu’et, når man samtaler, læser, vasker op, osv. Se f.eks. Eckhart Tolle fortæller om NU’et.

Det hele starter i sindet. Hvis du ønsker at ændre noget i dit liv, må du ændre den måde, du tænker på. Mange tænker vanemæssigt, uden at tænke over, hvor tankerne kommer fra.
Du kan blive mere årvågen og blive bevidst om, hvad du tænker, hvorfor du tænker det og hvor disse tanker kommer fra.
Næste trin er følelserne. Det er ofte herfra tankerne kommer.
De kommer også fra omgivelserne. Du vil nok opdage, at dem omkring dig tænker og føler, som du gør og at du derfor påvirkes meget af dem. Det er også muligt, at dine tanker er i modstrid med andres, men det er jo også at være påvirket af dine omgivelser.

Man kan blive en positiv kraft i verden – ved at tænke positivt og konstruktivt, med forståelse og ikke dømme andre.
Man kan bestræbe sig på at være harmløs i tanke ord og gerning.
Harmløshed er ikke at være sød og rar. Harmløshed kommer ikke af svaghed eller sentimentalitet, af magelighed eller af tolerance.
Harmløshed kommer af styrke til at kunne skade, såre og gøre fortræd.
Harmløshed kræver, at man har kontrol over sine følelsesmæssige reaktioner, forståelse for andres sande behov og at motivet bag alle handlinger er god vilje.
Harmløshed betyder, at ingen tanke, ord, handling eller følelsesmæssig reaktion må skade eller såre andre, forvolde uret, smerte eller forfordele. At gøre skade er baseret på selviskhed, selvoptagethed, selvhævdelse, selvforherligelse og skaber dårlig karma, som kan tage mange inkarnationer at balancere.

Man kan sagtens sige sandheden og benytte sig af sin frihed til at tænke og tale, være fast, handle og tale drastisk og være uenig med andre. Harmløshed kræver alle ens ressourcer og tager meget lang tid at opnå. Og fører til at man:

 • tænker og handler positivt og konstruktivt – uden egen interesse.
 • tilbageholdenhed med at bedømme og mene – en ikke-kritisk ånd
 • evnen til at afholde sig fra impulsive handlinger.

Fuldmåne i Tvillingernes tegn kaldes også Kristus festival, Den Gode Viljes fest og Verdensinvokationsdagen.

De åndelige energier, som Buddha formidlede til Kristus sidste måned ved Wesak festen påkaldes, nedtransformeres og formidles til menneskeheden, så rette menneskelige relationer kan skabes – af dig og mig.

Her er en guidet meditation i Tvillingernes tegn med B. Kim Pedersen.

Ved en astrologisamtale bliver du klogere på
hvordan du bedst kan udfolde dine iboende muligheder.

Translate »