At realisere sine potentialer.

Dharma er at løse vores livsopgaver og at realisere vores personlige og åndelige muligheder - det er at forlade livet på et højere niveau end da vi kom. Når vi er i færd med løse vores livsopgaver, udvikler vi os og oplever livet som meningsfuldt.

dharma

Om dharma og om at leve fuldt og helt.

Dharma er gammelt indisk begreb og betyder:

at gøre sin pligt eller klare sine forpligtelser (eller sin karma) på det sted,
i de omgivelser og under de livsbetingelser, skæbnen har sat én i.

Det så vi i artiklen om at håndtere sin karma og den psykiske bagage:

Livsfaseopgaverne – at løse de opgaver, som naturligt hører med til ens alder.

Karmiske opgaver, dvs. at tage sig af dem omkring sig, som har brug for særlig omsorg eller at tage sit eget handicap på sig, hvis man er født med et sådant.
Det kan også være uløste opgaver fra fortiden, som nu presser sig på for at blive løst.

Rydde op i sin psykiske bagage – dvs. skyggesider, psykiske programmer og mønstre, som får os til at tænke, føle og handle på bestemte måder og som derfor gør os til ubevidste automater. Når vi rydder op i vores psykiske bagage bliver vi frie mennesker, som kan træffe bevidste og livsfremmende valg.

Man kan sige, at karma vedrører fortiden og dharma især fremtiden. Dharma er at håndtere sin karma – men også at fuldbyrde sin skæbne. 

Nu er det jo ikke sådan at skæbnen er fastlagt på forhånd.
Vel bliver vi født ind i en familie, ind i et miljø, som skaber visse betingelser og vi bliver født med psykiske dispositioner, der i opvæksten fører til visse karakteregenskaber og handlingsmønstre.

Det er de kort, som – ikke skæbnen – men vi selv har givet os på hånden ud fra de karmiske mønstre, vi har skabt for os selv i tidligere inkarnationer.

Et menneskes skæbne dannes af hans begær og ønsker.
For der hvor hans begær er – er hans vilje – hans vilje fører til handling
af handlingerne kommer resultater – livsfremmende som hæmmende.

Upanishaderne – de gamle indiske skrifter

Lige nu begærer vi et godt liv. Et liv, hvor vi har en god familie, en god økonomi, en god bolig, et godt og udviklende arbejde, gode interesser og venner.
Kort sagt vi ønsker et godt liv og at få noget ud af livet – at leve fuldt og helt. Det kræver livet af os – og det er også dharma.

AT LEVE FULDT OG HELT.
I Filmen ”Døde Poeters Klub” var de unge ved at opdage, at livet handler om mere end at leve op til forældrenes og samfundets forventninger.

At et godt liv er at leve fuldt og helt – at ”suge marven ud af livet”. Et udtryk, de fik fra den idealistiske digter Henry David Thoreaus bog ”Walden, Livet i Skoven”. Thoreau flyttede ud skoven:

fordi jeg gerne ville leve bevidst, befatte mig udelukkende med livets grundlæggende kendsgerninger og se om jeg ikke kunne lære, hvad det havde at lære mig, så jeg ikke – når min død nærmede sig – skulle opdage, at jeg ikke havde levet.

Henry David Thoreau (1817 – 1862).

De unge i filmen fik inspiration fra litteratur og poesi og ikke mindst fra deres lærer – spillet af Robin Willilams – til at bryde konventioner og forventninger og følge deres kald – deres dharma.

Hvad er så det – hvordan følger man sit kald?
Ikke ved at følge sine umiddelbare lyster – som f.eks. at have sex med den, man lige nu finder tiltrækkende eller at droppe sin uddannelse, sit arbejde, sin partner, sin familie eller venner, fordi der lige nu noget andet, der trækker. Det er impulshandlinger og før eller siden møder man konsekvenserne – karma.

At leve fuldt og helt er at følge sit hjerte, dvs. sin intuition. Og det er noget helt andet end at følge sine impulser. Impulser er solar plexus baseret, dvs. begær og lyster – mens intuition hører til i hjertecentret. Det er her, vi finder forbindelsen til Sjælen – Det Højere Selv. Det er spontant selvudtryk og livsudfoldelse – det skader ingen, men gavner alle – på længere sigt.

På kort sigt kan familie og omgangskreds dog blive kede og skuffet og kan reagere med vrede, fordømmelse og måske udstødelse – det kræver mod at bryde forventningerne.

AT BRUGE SINE POTENTIALER

Vi er alle født med forskellige anlæg, muligheder og potentialer for at udvikle vores evner – vi er alle gode til noget. Er det noget praktisk – håndværk, madlavning osv. Er det noget med mennesker – social og sundhed? Eller er det inden for kommunikation – formidling og undervisning? Eller det kreative område? Eller er det it eller administration? Det er spørgsmål, som unge i 17-23 års alderen skal afklare, når de skal vælge en uddannelse og det følgende arbejdsliv.

Når ca. halvdelen af vores vågne voksne liv bruges på arbejde, er det klart, at arbejdet vigtigt – ikke kun lønarbejde, men også vigtige interesser. Ikke alene for vores identitet – men også for vores selvrespekt. At komme ind på den rette livsbane er derfor meget vigtigt. Og det starter som regel med en uddannelse. Man kan direkte se i horoskopet om uddannelsen blev afbrudt. Den kan selvfølgelig tages op igen senere i livet.

Nogle mennesker bliver nærmest automatisk ført ind på deres livsvej – startende med at være naturligt tiltrukket af et interesseområde fra begyndelsen. De ved hvad de skal være: læge, musiker, it-specialist, lærer, mekaniker, designer osv. De beskæftiger sig med området, udvikler viden og færdigheder og glider ofte naturligt ind på den rigtige uddannelse, som fører til arbejdet, erhvervet, professionen – deres kald. Den helt rigtige kæreste, familie og bolig synes også at følge med.

Andre har sværere ved at finde deres vej. Der synes ikke rigtigt lige at være noget, der særligt har deres interesse. De er orienteret til mange sider og kan lidt af hvert – er måske ikke specialister, men generalister.

Måske startede de på en uddannelse, fordi andre foreslog det, fordi der lige var plads eller af andre tilfældige grunde. Senere i livet opdager de, at de har det forkerte arbejde. Og må prøve om snart den ene og snart den anden vej fører til et meningsfuldt liv. I nogle perioder ser det ud til at lykkes, som dog bliver snart afløst af andre perioder, hvor det hele ser sort ud. Der synes ingen vej ud af meningsløshed og at lykkes med at finde et ståsted.

Alle disse af-, blind- og vildveje giver selvfølgelig gode erfaringer, modenhed og indsigt – og de fleste mennesker finder efterhånden et arbejde, en livsretning, de kan leve med.

Der er også en tredje måde. Den er at gøre brug af nogle af de hjælpemidler, som kan hjælpe til at spore én ind på den rette vej. Et af disse hjælpemidler er astrologien – for i horoskopet ses det hele – bl.a. de medfødte muligheder og potentialer.

HVOR SER MAN POTENTIALER I HOROSKOPET?

Som vi så i første artikel i denne serie om formål med livet – det står i dit horoskop kan et horoskop ses ud fra mange synsvinkler. Dets elementer – planeter, tegn, huse og akser – er de samme; men de tolkes forskelligt, afhængig af formålet

De iboende muligheder, som vi er født med ses af planeternes positioner og aspekter. Spændinger ses som styrker, for vi antager, at de psykiske udfordringer, som spændingerne repræsenterer, er rimeligt bearbejdede.  Heldigvis behøver man ikke at have løst og afklaret alle sine personlige problemer fuldkommen. Bare dette, at man tager udfordringerne på sig og begynder at gøre noget ved dem, er nok til, at de kan begynde at bruges som potentialer.

Lad os se på nogle eksempler. Lad os antage, at en af de ydre planeter – Saturn, Uranus, Neptun eller Pluto – er i spænding til en af de personlige planeter i horoskopet. F.eks.

Saturn – Merkur
Er Saturn (kontrol, ambition, ansvar) i spænding til ens Merkur (intellekt og kommunikation) kan man efter at have haft store vanskeligheder med at lære, med at huske og at kommunikere – ende med at blive så dygtig til netop dette, at man kan leve af at være skribent eller foredragsholder.

Neptun – Måne
Neptun (fantasi, intuition, illusioner) i spænding til ens Måne (emotionelle behov) kan betyde følelsesmæssig kaos og forvirringer. Men her er et potentiale for spirituel indsigt – måske i form af clairvoyance, kunstnerisk udfoldelse eller socialt arbejde.

Pluto – Sol
Er Pluto (angst, magt, transformation, offentlighed) i spænding til ens til Sol (selvudfoldelse) kan potentialet – efter at have overkommet angst og behovet for kontrol og magt – bruges til at træde frem, blive kendt og få succes.

Dette er kun et lille udpluk af de over 200 relevante aspekter og faktorer, som skal inddrages. Bl.a. er MC- og Ascendant akserne og deres herskere uhyre vigtige. Fremhævede huse og tegn peger på vigtige livsområder og måder at gøre det på.

En astrologisamtale handler om dig og dit liv.

Du får et helt nyt perspektiv på dine muligheder.

NÅR POTENTIALERNE IKKE INDFRIS.
Hvis man en dag indser, at man er havnet på den forkerte hylde, fordi man ikke bruger sine medfødte anlæg og mange evner på jobbet, er der ikke lang vej til at blive utilfreds. Utilfreds med jobbet, med ledelsen, med kollegerne, i parforholdet – med sit liv.

Livet forekommer så fuld af skuffelser og modgang. At opdage, at man ”ikke har levet”, at man ikke har fulgt sit kald, ikke har gjort brug af sine medfødte muligheder og ikke har udført sin dharma er desillusionerende. Et sådant liv i meningsløshed fører ofte til overforbrug af mad, alkohol, stimulanser og rastløs eskapisme – en kronisk bitterhed og måske sygdomme kan blive følgen.

Ikke at bruge sine potentialer er spild af mulighederne for at få et meningsfuldt liv.

AT FINDE SIT KALD
Kaldet er det livs- eller arbejdsområde, hvor alle ens medfødte anlæg, personlighed og interesser kan folde sig ud. Det var tidligere et privilegium for de få. I dag kan det med astrologiens hjælp blive en realitet for mange.

Ligesom Soltegnet alene (deles med 1/12 af jordens befolkning) ikke giver en dækkende beskrivelse af et menneske, kan man heller ikke se arbejde og karriere alene af det stjernetegn, som MC er i. En persons kald er en syntese af beskrivelse af personligheden (karaktertræk, udfordringer, ressourcer og potentialer), den såkaldte netværksudvidelsesproces ud fra MC (herskere, dispositorer, og aspekter hertil) samt en uddybende samtale mellem astrolog og klient. (Se Noel Tyl: Vocations – The New Midheaven Extension Process).

At fortolke et horoskop er jo kun halvdelen af processen. Det virkelige liv, som det leves og opleves af klienten – dennes interesser, udfoldede potentialer, evner og kompetencer, hvor klienten er i sit livsforløb og sin udvikling og ikke mindst klientens egne mål skal selvfølgelig inddrages, så det bliver brugbart for klienten. Astrologens opgave er jo at hjælpe klienten til at nå sine mål og leve et tilfredsstillende liv.

At finde sit kald er at leve i samklang med det mønster, der er bag vores liv – med den orden og harmoni, som de indiske vismænd, de græske filosoffer og moderne fysikere mener er bag alt.

Når vi samarbejder med dette mønster – dvs. vi behøver ikke at have realiseret alle potentialerne til fulde, det er nok, at vi er i gang, at vi søger at realisere vores medfødte potentialer – har man en hensigt med sit liv, et mål, en vision, en positiv bekræftelses, som vil tiltrække mulighederne for at få det indfriet, dvs. en stor sandsynlighed for i løbet af den næste periode at finde jobbet eller livsområdet, som passer til én.

Det er en oplevelse af, at livet går fremad – man har mening, retning og formål i sit liv. Det er en anden måde at sige at være i kontakt med sin sjæl.

AT INDFRI SINE HØJESTE POTENTIALER.
Sjælen – også kaldet Selvet, det Højere Selv, Essensen og meget andet – er den instans i os, som er vores egentlige identitet – vores sande Selv.

At være i kontakt med – eller endnu mere at være forenet med Sjælen – er det ordet yoga egentlig betyder: at forene.
Formålet med yoga er at opnå Samadhi – forening med Sjælen, den højeste tilstand og beskrives som en slags ekstaseoplevelse – oplevelse af enhed med Altet. Her er personlighedens begrænsede bevidsthed forenet med Sjælens altomfattende bevidsthed.
Mediterende kan sporadisk opleve denne tilstand. En mere permanent forening opnås som regel først efter mange års meditation og åndelig udvikling.

Sjælen eksisterer på åndelige planer, hvor den også er under udvikling. Den sender en gnist af sig selv i inkarnation i personlighedens verden – dvs. i vores tanker, følelser og krop – det, som vi normalt opfatter som os. I gennem vores liv modnes vi gennem modgang og lærer, hvordan vi bedst sammen med andre mennesker kan fungere i verden. Når inkarnationen er slut, opsamles de indhøstede erfaringer i sjælen, hvor de omdannes til visdom.

Sjælen er forbundet med helheden – med kosmos og med udviklingen af planeten og alt liv her. Denne forbundethed er et andet ord for kærlighed.

Sjælen er visdom, kærlighed, styrke og viljekraft – de højeste potentialer, som alle der, kontakter sjælen og  udfører åndeligt arbejde, kan få del i.

Foruden at indhente erfaringer – dvs. at lære og at udvikle sig – har Sjælen endnu en hensigt med sin inkarnation, nemlig at bidrage til planetens og helhedens udvikling. En anelse herom er også at finde i horoskopet.

 

HVOR SER MAN SJÆLENS HENSIGT I HOROSKOPET?
Her forlader vi den almindelige astrologi og går til Sjælens astrologi eller esoteriske astrologi, som det også kaldes. Esoterisk betyder det indre – Sjælen, mens eksoterisk betyder det ydre – personligheden.

I personlighedens horoskop bruger vi de almindelige eller eksoteriske herskere – i Sjælens horoskop bruger vi de esoteriske herskere. Det er de samme planeter, blot fortolket på en anden måde og de hersker i andre tegn end de eksoteriske herskere.

Sjælens hensigt antydes i Ascendanten – esoterisk tolket – og dens esoteriske hersker samt Solen og dens esoteriske hersker.

Lad os se et par eksempler – først et menneske, som nok ikke har indfriet sjælens hensigt med hans inkarnation og dernæst et menneske, som nok er i færd med at indfri sjælens hensigt.

For øvrigt skal vi passe meget på med at vurdere og dømme hinanden, for vi har kun meget begrænset indsigt og har ikke indblik i hvad andres sjæl har til hensigt. Men vi mener at få en lille fornemmelse af det, vi kender til personernes adfærd ud fra mediernes beretninger – lad os kaste et kort blik på Trumps og Pavens horoskoper.

TRUMP
Som præsident har han – om ikke fundet sit kald – så realiseret mange potentialer: Han er en nations leder og det dramatiske midtpunkt for hele verden. Se hans astro-psykolgiske analyse her.

Ascendanten er i Løvens tegn – esoterisk fortolket sætter man ikke sig selv i centrum, men hjælpe andre til at komme der. Og som en naturlig leder tilfredsstiler man ikke egne personlige ambitioner, men hjælper andre og søger at løfte menneskeheden.

Den esoteriske hersker er Neptun i 2. hus, dvs. man bruger sine vigtigste ressourcer  – intuition og medfølelse – til at hjælpe andre.

Solens esoteriske hersker er Venus, som her handler om værdier på et dybere plan. Den er forbundet med Saturn og Jupiter, dvs. at realisere sande værdier til alles bedste.

Sjælens hensigt med sin inkarnation som personen Donald Trump er derfor at sætte andre i centrum, hjælpe dem så godt han kan med sin intuition og medfølelse samt søge at forene mennesker ved at realisere sande værdier til alles bedste. Han kan endnu nå at komme i gang i denne inkarnation.

Paven har et horoskop med mange spændinger – udviklingsspændinger – og hans liv illusterer, at det er ved at overkomme udfordringer i livet, at vi udvikler os.PAVE FRANS.
Ascendanten er i Krebsens tegn betyder her, at Sjælens hensigt er, at ved sine blotte tilstedeværelse at skabe et tryghedsfelt omkring sig, dvs. at udstråle ro og harmoni til sine omgivelser.

Den esoteriske hersker er Neptun, i Jomfruens tegn og i 2. hus i kvadrat til Solen, dvs. at nære andre ved at udtrykke medfølelse.

Solen er i Skytten i 6. hus – religiøst tjenestearbejde for menneskeheden.

Dens esoteriske hersker er Jorden, som befinder sig lige overfor i Tvillingernes tegn (kommunikation) og i 12. hus i (spirituelt) – dvs. forening af alle mennesker på jorden.

Sjælens hensigt med sin inkarnation som personen som Pave Frans er, at ved bare at være sig selv og at være tilstede at give medfølelse til alle og derved søge at forene menneskeheden!

En almindelig fortolkning af pavens horoskop kan ses her: https://lysetskilde.dk/pave-francis/

BEVIDSTHEDENS UDVIKLING.
Sjælen sender en gnist af sig selv i inkarnation for at udføre sine opgaver med karma og dharma. Vi bliver født med opgaver fra fortiden og med opgaver for fremtiden, som vi skal løse efter bedste evne.

Vi er kommet for at leve fuldt og helt – for at ”suge marven ud af livet” – for at bruge vores potentialer, så godt vi nu kan.

De, som har et indre kompas, dvs. en rimelig god sjælskontakt og derfor en god intuition, har ikke brug for astrologi eller andre hjælpemidler – deres kald er klart. Men for os andre er astrologien et fantastisk redskab, for i horoskopet ses opgaver, potentialer og sjælens hensigt, så vi kan træffe bevidste valg, finde vores kald og blive herre/frue over vores liv og skabe en god skæbne.

Formålet med livet er udvikling – personlighedens udvikling og åndelig udvikling. Hvad er forskellen? Hvad er åndelig udvikling og hvordan gør man?

 

Der er endnu et formål med livet:
At udvikle bevidstheden  ->

 

Ved en astrologsamtale bliver du klogere på
hvordan du kan udfolde dine iboende muligheder.

 

Del denne artikel:

Formål med livet

Selvværd

Lavt selvværd hæmmer din livsudfoldelse og udvikling. Du kan – ved lidt hjemmearbejde – udvikle dit selvværd og derved udfolde flere af dine medfødte muligheder, realisere dine potentialer og øge din livskvalitet.

Læs mere

At tage ansvar for sit helbred

Et godt helbred fås ved at følge de mange gode råd: Sund kost, tilskud af vitaminer og mineraler, motion. Husk alt det gode, der også sker. Opmærksom på andres positive sider. Finde sit formål med livet = mening.

Læs mere

At slippe sin psykiske bagage.

Når vi løser de opgaver vi er kommet for at løse – f.eks. dem, der hører med til vores alderstrin, karmiske opgave og rydder op i vores psykiske bagage – udvikler vi os, er derfor i pagt vores sjæl – så oplever vi livet som meningsfuldt.

Læs mere
større virkelighed

At udvikle bevidstheden.

Spiritualitet er udtryk for en overbevisning, at der udover den fysiske verden også er andre – indre verdener.
Grundlæggende opfattes alt som energi…

Læs mere
Translate »